O nas - KCHB w Szczecinku

KCHB w Szczecinku
​Nade wszystko miejcie
gorliwą miłość jedni ku drugim,
gdyż miłość zakrywa
mnóstwo grzechów.
1Pt 4:8
Przejdź do treści

Menu główne:

O nas

KIM SĄ BAPTYŚCI

Baptyści są chrześcijanami należącymi do rodziny Kościołów protestanckich, wśród których stanowią najliczniejszą grupę. Biorąc pod uwagę wszystkie Kościoły chrześcijańskie to pod względem liczebności baptyści są na czwartym miejscu z około 100 milionami wiernych.

Baptyzm ma swoje korzenie w Reformacji, która miała miejsce w XVI wieku. Liczne nadużycia oraz różne negatywne zjawiska w Kościele Katolickim, zepsucie kleru oraz odejście od Słowa Bożego, zrodziły dążenia do naprawy Kościoła. Ta naprawa miała się dokonać poprzez powrót do nauki Pisma Świętego.
W wyniku przemian wyłoniły się Kościoły protestanckie: luterański, anglikański oraz prezbiteriański (kalwiński).

Pierwszy zbór baptystyczny powstał na początku XVII w., więc baptyzm jest stosunkowo młodym ruchem. Pierwszy zbór baptystyczny na ziemiach polskich powstał w 1858 r
w Adamowie koło Pułtuska.


Co wyróżnia baptystów

„Baptyści” (z j. greckiego „Baptizo” - chrzest) to nazwa, która była im nadawana, ponieważ kwestionowali sensowność chrztu niemowląt.
Baptyści (jak i niektóre inne Kościoły protestanckie) uważają, że jest ona sprzeczna z nauką i praktyką Nowego Testamentu, bezwartościowa, a nawet szkodliwa, bo sugeruje, że można być chrześcijaninem w sposób bierny „z urodzenia”.
Takiemu podejściu przeciwstawiają konieczność podjęcia przez każdego człowieka osobistej decyzji naśladowania Chrystusa, po której dopiero może nastąpić świadome przyjęcie chrztu wiary połączone z aktywnym włączeniem się w życie Kościoła.”

Ponadto jest siedem głównych punktów, które wyróżniają baptystów:

1. Pismo Święte jest natchnionym Słowem Boga i jest jedynym autorytetem w sprawach odnoszących się do wiary i postępowania.

2. Każdy zbór (kościół lokalny) jest w pełni autonomiczny – działa niezależnie, to znaczy, że członkowie zboru sami wybierają pastora, decydują o sprawach finansowych i o tym jak ten zbór będzie funkcjonował.

3. Wszyscy wierzący są kapłanami to znaczy nie ma podziału na duchownych i świeckich. Każdy wierzący ma taki sam przystęp do Boga bez żadnych ziemskich pośredników. Jedynym pośrednikiem jest sam Pan Jezus Chrystus.

4. Chrystus ustanowił w kościele dwa obrzędy: chrzest wierzących i Wieczerzę Pańską

5. Członkiem zboru może zostać osoba zbawiona, to znaczy osoba, która przez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela otrzymała zbawienie.

6. W kościele są ustanowione dwa urzędy: pastor oraz diakon. Liczba pastorów i diakonów w danym zborze może być różna w zależności od potrzeb lokalnej społeczności.

7. Oddzielenie kościoła od państwa.

Co podkreślają baptyści?
- Człowiek jest z natury grzesznikiem, to znaczy, że grzech panuje nad nim od momentu urodzenia. Wszystko co wychodzi z serca człowieka - jego uczynki, myśli czy pragnienia - skażone jest grzechem i przez to nie podoba się Bogu. Człowiek nie jest w stanie i nie może nic zrobić by ten stan zmienić.
Z powodu grzechu człowiek jest oddzielony od Boga, nie zbliża się do Niego oraz jest pod Bożym potępieniem.
- Bóg w swoim miłosierdziu zmiłował się nad człowiekiem i posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa aby każdy kto w Niego wierzy miał życie wieczne. Jezus wziął na siebie grzech człowieka i doświadczył kary za niego umierając na krzyżu.
Bóg, przez swojego Syna, wzywa wszystkich ludzi do upamiętania się (odwrócenia się od grzechu) i do osobistej wiary w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
- Każdy człowiek, który wiarą odpowie na to wezwanie i przyjdzie do Jezusa polegając wyłącznie na Jego doskonałej ofierze za grzech, otrzyma: przebaczenie grzechów, przyjęcie do Bożej rodziny oraz wieczne dziedzictwo w niebie.
Wyrazem tej wiary jest chrzest oraz włączenie się do życia kościoła.
WYZNANIE WIARY

Wierzymy, że Pismo Święte jest Słowem Bożym, natchnionym przez Ducha Świętego, najwyższym autorytetem dla naszej wiary i życia.

Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus przez swoją Śmierć i zmartwychwstanie przezwyciężył przekleństwo grzechu i śmierci ciążące nad światem.

Wierzymy, że Chrystus jest Głową Kościoła, który posłany jest, by przekonać świat, że On jest jedynym Zbawicielem i Pośrednikiem.

Wierzymy, że każdy kto się upamięta i zwróci się do Pana Jezusa, dostąpi usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, otrzyma przebaczenie i życie wieczne.

Wierzymy, że Kościół jest uniwersalną wspólnotą, należącą do Chrystusa, powołaną, by Go wielbić i praktykować biblijne ustanowienia, chrzest i wieczerzę, które mają wartość wtedy, gdy wyrażają istniejącą rzeczywistość duchową, to jest osobiste przyłączenie i udział w społeczności z Bogiem.Kredo Nicejsko-Konstantynopolitańskie

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii dziewicy i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i z Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego